Site Loader

METODOLOGIJA Project Cycle Management – PCM

Project Cycle Management – PCM – je metodologija za izradu predloga projekta i njegovu realizaciju (upravljanje) i evaluaciju. Osnova PCM-a korišćenje je pristup Logičkog radnog okvir *LFA Logical Framework Approach, u svima fazama projektnog ciklusa – kako tokom planiranja, tako i tokom implementacije aktivnosti i evaluacije postignuća.

Na treningu za izradu predloga projekta i njegovu realizaciju (upravljanje) i evaluaciju usvojiti ćete osnovna znanja i vještine u pisanju prijedloga projekata, kao i elemente vođenja istih.

Pristup logičkog okvira najgrublje se može podeliti na dve faze – fazu analize i fazu planiranja. Tokom faze analize bavimo se analizom postojećeg negativnog stanja, svega onoga što smo zatekli kada se rodila projektna ideja, kada smo krenuli u pripremu projekta. 

S druge strane, faza planiranja je faza u kojoj se detaljno planiraju poduhvati koje ćemo preduzeti da izmenimo postojeće stanje – da rešimo problem ili dovedemo do promene.

  1. Analiza

Tokom prve faze projektnog/programskog ciklusa analizira se postojeća situacija u cilju uočavanja problema, potreba ali i mogućnosti i razvojnih prilika.

U odnosu na rezultate ovih analiza i prikupljenih podataka definišu se ciljevi, odnosno smjernice za dalji razvoj i samim tim “ulaganje” donatora u zemlju korisnicu, planira se utrošak sredstava. Na ovaj način dobijamo određene strategije i slične dokumente koji daju opšte okvire za potencijalne projektne ideje.

  1. Identifikacija

Ono što je bilo opšte u prvoj fazi u drugoj se konkretizuje i prepoznaju se ideje za potencijalne projekte. Kada se ideje načelno definišu razmatra se koliko su one izvodljive. Prilikom njihovog konkretnijeg definisanja neophodno je voditi računa da su u skladu sa onim širim okvirima koje je prva faza ustanovila, te da su relevantne u odnosu na probleme i potrebe ciljne grupe sa kojom ćemo raditi. U drugoj fazi odlučujemo da li sa idejom koju imamo idemo u treću fazi tj. da li je ideja vredne detaljne razrade ili problemu treba da pristupimo na alternativan način.

  1. Formulacija

U ovoj fazi detaljno se definiše projekat, izrađuje se njegova matrica logičkog okvira i na osnovu razvijenog predloga projekta popunjava se konkursna dokumentacija. Tako ćemo se tokom ove faze baviti definisanjem aktivnosti i plana njihove realizacije, definisanjem rezultata i ciljeva koje planiramo da postignemo, opisivanjem ciljne grupe, utvrđiavanjem načina za monitoring i evaluaciju, kao i detaljnim utvrđivanjem budžeta projekta.

  1. Realizacija

Realizacija projekta počinje nakon što je potpisan ugovor sa donator. Tokom ove faze implementiraju se aktivnosti u skladu sa uslovima koji se nalaze u tom ugovoru, i naravno u skladu sa projektnim predlogom. Cilj je ostvarenje planiranih koristi, tj. dostizanje prethodno definisanih rezultata i ciljeva.

  1. Evaluacija

Poslednja faza predviđena je za analiziranje postignuća i utvrđivanje da li je izvedba projekta bila u skladu sa onim što smo naveli u predlogu projekta, te da li su ostvareni ciljevi. Ovo je ujedno faza u kojoj razmišljamo o tome šta smo uradili dobro, a šta je moglo i na koji način biti urađeno bolje. Informacije koje dobijemo tokom ove faze koristiće nama i donatoru za novo planiranje, za novu prvu fazu – programiranje.

Da bi PCM metodologija dala dobre rezultate, a mi napravili dobar projekat neophodno je:

  • Da koristimo pristup logičkog okvira u svim fazama kako bi se problemi što bolje analizirali i kako bi se pronalazila optimalna rešenja
  • Da aktivno i kontinuirano uključujemo i konsultujemo zainteresovane strane, i to tokom celog ciklusa
  • Da precizno formulišemo svrhu projekta – na taj način ćemo najbolje postići njenu održivost
  • Da ozbiljno i konzistentno pristupimo izradi svih ključnih dokumenata, da sve bude na papiru – ovo osigurava kvalitetan proces odlučivanja. 

Edukacija je isključivo on-line.

Možete se prijaviti OVDJE.