Site Loader

Klub poslovnih žena Republike Srpske
„Mi smo zajednica za poslovne žene i one koje to žele postati, umrežimo vrijednosti”.

Zahtjev podnosi žena, fizičko lice koje želi postati članica KPŽ RS.

Popunjen formular se ne objavljuje i služi za formiranje interne baze KPŽ RS


Nakon ispunjene pristupnice, peuzmite Izjavu o saglasnosti ličnih podataka.

Slanjem popunjene Pristupnice, prijavljujete se za članstvo u Udruženju “Klub poslovnih žena Republike Srpske” i izjavljujete da sam upoznata sa misijom i ciljevima Udruženja, kao i da prihvatam preporuke Kodeksa ponašanja i etike KPŽRS u aneksu pristupnice, koji ima za cilj da promoviše i ohrabri dobru poslovnu praksu u svim odnosima među članicama Udruženja KPŽ RS.

ANEKS

KODEKS PONAŠANJA I ETIKE ČLANSTVA KPŽ RS

Udruženje “Klub poslovnih žena Republike Srpkse” podstiče svoje aktuelne i nove članice da se pridržavaju Kodeksa u cilju promocije pozitivne poslovne prakse, podsticajne i inspirativne organizacione klime, po kojoj bi KPŽ RS postala prepoznatljiva profesionalna asocijacija.

KODEKS

• Članice KPŽ RS će svojim nastupom doprinositi očuvanju i povećanju ugleda KPŽ RS
• Članice KPŽ RS će se uzdržavati od radnji i postupaka kojima bi mogle da nanesu materijalnu štetu Udruženju, ili štetu ugledu Udruženja
• Članice treba da obavljaju poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju KPŽ RS.

U cilju realizacije preporuka Kodeksa, Udruženje će sa svoje strane nastaviti da:

• Promoviše i ohrabruje izgradnju povjerenja među članicama
• Blagovremeno i potpuno informiše svoje članice o radu i aktivnostima Udruženja
• Da obavlja poslovne aktivnosti u skladu sa načelima društveno odgovornog ponašanja na način koji doprinosi rastu i razvoju svojih članicaKlub poslovnih žena Republike Srpske 

„Mi smo zajednica za poslovne žene i one koje to žele postati,
umrežimo vrijednosti“