Site Loader

Da li je digitalizacija kada odlučimo da dokumente čuvamo u digitalnom obliku umesto hrpama papira? Ili kada počnemo da prodajemo svoj proizvod onlajn? Da li je ista digitalizacija kada kreiramo aplikaciju za podršku korisnicima i ona kada razvijemo skroz novi digitalni proizvod? Iako svaki od ovih primera predstavlja uvođenje digitalnog poslovanja, ne predstavlja svaki digitalnu transfromaciju.

Iz analognog u digitalno — informatizacija

Da bismo iskoristili gore pomenuti binarni sistem, fizički dokument prvo moramo pretvoriti u digitalni. To ćemo uraditi pretvaranjem analognog u digitalni signal. Na taj način smo izvršili informatizaciju (eng.digitization).

Informatizacija je proces stvaranja digitalnih verzija analognih ili fizičkih stvari poput dokumenata, fotografija, snimaka, zvukova i dr.

Korišćenje postojećih tehnologija za poboljšanje poslovnih procesa — digitalizacija

Iako često digitalizaciju koristimo za opis mnogih različitih pojava, ona ima jasnu i dosta užu definiciju.  Verovatno najpoznatija upotreba ovog termina odnosi se na digitalizaciju televizije, ali i u tom slučaju je ovaj pojam pogrešno upotrebljavan. U pitanju je zapravo informatizacija, tj. pretvaranje analognog signala u digitalni.

Digitalizacija predstavlja upotrebu postojećih tehnologija i informacija za poboljšanje ili zamenu poslovnih procesa, stvaranje profita i stvaranje okruženja za digitalno poslovanje u kome informacija ima centralnu ulogu.

Najjednostavniji primjer je upotreba google drive-a za čuvanje i deljenje dokumenata umesto fioke zatrpane papirima ili korišćenje neke platforme za internu poslovnu komunikaciju ili projektni menadžment.

Kada govorimo o primjerima digitalizacije sa aspekta poboljšanja poslovnih procesa, uviđamo da je ogroman broj kompanija poput onih u bankarskom sektoru uveo mobilne aplikacije koje olakšavaju korisnicima pristup proizvodima ili uslugama, ubrzavaju ga i optimizuju digitalno poslovanje. Samo par klikova nas danas dijeli od poručivanja hrane, vozila, poređenja proizvoda i kupovine istih.

Da li je svaka promjena i digitalna transformacija?

Digitalnu transformaciju  definišemo kao integraciju digitalnih tehnologija u sva područja poslovanja koja rezultira fundamentalnim promjenama u poslovanju i isporučivanju vrijednosti korisnicima. Korišćenje digitalnih tehnologija koje transformišu model poslovanja, generišu nove tokove prihoda i menjaju poslovne procese.

Najvažniji aspekt digitalne transformacije jeste promjena u razmišljanju, stavovima i percepciji koja zahtjeva od organizacija da konstantno preispituju status quo, traže rješenja u odnosu na jasno definisane “tačke slabosti”.

Digitalna trasnformacija znači i izazove u liderstvu, drugačije razmišljanje, podsticanje inovativnosti i novih modela poslovanja uz upotrebu tehnologije. 

Digitalna transformacija je promjena razmišljanja svih zaposlenih i orijentisanost ka konstantnim promjenama koja se jasno identifikuje promjenama u ponašanju, načinu rada, pristupu kao i integraciji digitalnih alata u poslovnim procesima.

Post Author: admin